regulamin

Regulamin „advocado.pl”

 

Portal: strona internetowa advocado.pl umożliwiająca prezentację i wymianę informacji pomiędzy użytkownikiem i gościem, jak również pomiędzy samymi użytkownikami.

 

Zarządca: właściciel portalu internetowego advocado.pl.

 

Użytkownik: posiadający profil i korzystający z portalu adwokat, radca prawny, aplikant adwokacki/radcowski, notariusz, doradca podatkowy, komornik, rzeczoznawca, agent ubezpieczeniowy.

 

Gość: osoba korzystająca z portalu internetowego nie będąca jednocześnie użytkownikiem tego portalu.

 

Naruszyciel: Użytkownik lub Gość korzystający z portalu niezgodnie z jego regulaminem, powszechnie obowiązującym prawem lub w inny sposób sprzeczny z prawami osób korzystających z portalu, nie wyłączając praw zarządcy.

 

Nazwa użytkownika: wyłącznie imię użytkownika, nazwisko użytkownika, imię i nazwisko użytkownika, nazwa firmy/kancelarii użytkownika, albo rozpoznawalny skrót tychże opcji.

 

Login: nie podlegający zmianie adres e-mail użytkownika stanowiący narzędzie logowania do portalu oraz dodatkową formę kontaktu.

 

Hasło:  klucz ustalany wyłącznie przez użytkownika i konieczny do zalogowania się do portalu przy uprzednim zastosowaniu loginu.

 

Rejestracja: proces polegający na wskazaniu loginu i zastosowaniu hasła oraz akceptacji niniejszego regulaminu.

 

Strona www: adres internetowy pod którym znajduje się tylko indywidualna strona internetowa (główna) należąca wyłącznie do użytkownika. Adres ten nie może stanowić bloga, formy przekierowania na portal społecznościowy lub inną podstronę, oraz innej formy aktywności użytkownika w intrenecie.

 

Konto: profil użytkownika zawierający jego dane personalne oraz dane dotyczące lokalizacji użytkownika i kontaktu.

 

Ogłoszenie: informacja zawarta na koncie użytkownika dotycząca kategorii, opisu, zdjęcia oraz ewentualnie adresu e-mail.

 

Kategoria: rodzaj działalności wykonywanej przez użytkownika.

 

Opis: zwięzła charakterystyka użytkownika oraz jego działalności z wyłączeniem danych kontaktowych oraz adresów jakichkolwiek stron internetowych. 

 

Logotyp: znak graficzny wraz z treścią umieszczoną na dowolnym jednolitym kolorze tła,  zawierający imię i nazwisko użytkownika, nazwę kancelarii lub firmę użytkownika wyłącznie w kolorze  białym albo czarnym.

 

Zdjęcie użytkownika: wyłącznie autentyczne zdjęcie użytkownika, kancelarii użytkownika albo siedziby(budynku) kancelarii użytkownika oraz logotypu użytkownika.

 

Urlop: opcja ogłoszenia zawierająca informację o absencji użytkownika na portalu w wskazanym przez niego przedziale czasowym.

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 1

Postanowienie ogólne

1. Zarządca zapewnia bezpłatny dostęp do portalu, ograniczony wyłącznie prawem i niniejszym regulaminem oraz warunkami technicznymi.

2. Portal stanowi narzędzie użytkowników w prowadzeniu własnej działalności. Korzystanie z tego narzędzia nie może prowadzić do jakichkolwiek nadużyć, w szczególności naruszających praw osób trzecich oraz wprowadzających w błąd gości portalu oraz jego użytkowników.

3. Wobec stwierdzenia nadużyć, zarządca zastrzega sobie prawo do niezwłocznego usunięcia konta Naruszyciela oraz prawo do odmowy założenia konta przez Naruszyciela, jak również podjęcia innych odpowiednich działań wobec stwierdzonych nadużyć na portalu.

 

 

 

 

§ 2

Reguły korzystania z aplikacji

 

1. Użytkownik i gość korzystają z portalu zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa, nie naruszając w ten sposób praw osób korzystających z portalu oraz praw osób trzecich, nie wyłączając praw zarządcy.

2. Konta użytkowników są bezpłatne. Rejestracja konta jest również bezpłatna. Każde konto posiadać będzie własny login i hasło. Użytkownik odpowiada za to, ażeby login i hasło nie dostały się w posiadane osób trzecich, chyba że za pisemną zgodą użytkownika.

3. Każdy użytkownik może posiadać wyłącznie jedno konto na portalu.

4. Konta są zakładane na czas nieokreślony, za wyjątkiem użytkowników kategorii aplikant adwokacki i aplikant radcowski, których konta zakładane są wyłącznie czas określony 1 roku, po upływie którego istnieje konieczność ich odnowienia lub zmiany kategorii użytkownika na kategorię adwokata lub radcy prawnego.

5. Użytkownik jest uprawniony w ramach korzystania z portalu do  zamieszczania na nim wyłącznie informacji prawdziwych i zgodnych z regulaminem portalu.

6. Wszelkie naruszenia postanowienia regulaminu mogą skutkować niezwłoczną likwidacją konta oraz brakiem możliwość ponownego założenia konta użytkownika w przyszłości.

7. Użytkownik jest odpowiedzialny za zamieszczane przez niego treści na portalu na koncie lub w ogłoszeniu oraz przy użyciu jego własnego konta.

8. Wszelkie naruszenia powinny być niezwłocznie zgłaszane zarządcy.

9. Każdy użytkownik może zamieścić w ogłoszeniu maksymalnie dwa zdjęcia. Zamieszczenie jednego zdjęcia użytkownika jest obowiązkowe.

10. Zarządca zastrzega sobie prawo do zażądania od użytkowników dokumentów stanowiących podstawę wpisu na koncie, w ogłoszeniu oraz opisie użytkownika.

11. Zarządca zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu, za uprzednim 14 dniowym powiadomieniem użytkowników. Zmiana regulaminu następuje z upływem 14 dni od daty jego publikacji na portalu i nie wymaga akceptacji użytkowników.

12. Korzystanie z portalu uwarunkowane jest akceptacją regulaminu portalu. Jest dobrowolne i wiąże się z akceptacją standardów przyjętych i zaakceptowanych przez zarządcę i użytkowników.

13. Treść regulaminu pozostaje dostępna dla wszystkich użytkowników oraz gości na stronie portalu.

14. Każdy użytkownik może w dowolnym czasie zrezygnować z korzystania z portalu. Rezygnacja następuje przez usunięcie konta użytkownika.

 

 

 

 

 

 

§ 3

 Postanowienie końcowe

 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie będą mieć przepisy prawa obowiązującego na terenie Rzeczpospolitej Polski.

2. Na wypadek zaistnienia sporu sądowego, właściwość sądu ustalona zostanie wedle miejsca zamieszkania zarządcy lub miejsca w którym działalność zarządcy związana z niniejszą aplikacją będzie prowadzona.